Back
Next
Om oss
[COFACTOR] är ett kompetens- och kunskapsföretag med verksamhet inom fastighetsutveckling, fastigheter och byggentreprenad.
Genom vår samlade kunskap och erfarenhet skapar och tillför vi värde för samhälle och våra kunder.

Vi har över 30 års erfarenhet av bygg- och fastighetsverksamhet nationellt såväl internationellt.
Med hjälp av färdigutvecklade fastighetskoncept och i detalj genomarbetade processer optimerar vi värdeskapandet för alla intressenter genom hela förädlingskedjan.

Vår verksamhet har vi i fyra affärsområden – Property Development, Properties, Construction och Engineering.
Vi erbjuder erfarenhet, kunskap och ett modernt och arbetssätt där kostnadsoptimering, industrialisering och digitalisering är hörnstenar i verksamheten där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är gemensam nämnare.

Vår geografiska närvaro är nationell med kontorsetableringar utifrån marknadsområdena Syd, Väst och Öst med Malmö, Göteborg och Stockholm som nav.
STRATEGI
Affärsidé
Bolagets affärsidé är att erbjuda tjänster för svenska bygg- och fastighetsmarknaden och inom fastighets utveckling med särskilt fokus på bostadsfastigheter för socialt och hållbart livsstilsboende.

Vårt fokus är att tillföra värden genom kunskap och erfarenhet kopplat till rätt resurskostnad, industrialisering och digitalisering för att kunna uppnå byggkostnader som i förlängningen generellt kan skapa förutsättningar för investeringar samt uppnå rimligare boendekostnader inom bostadssegmentet.
Strategi
- Genom att nyttja vårt breda kompetensområde skall helhetslösningar erbjudas.

- De olika affärsområdena skall vara kontaktskapande samt generera affärsmöjligheter till andra i [COFACTOR] ingående verksamhetsgrenar eller företag.

- För att [COFACTOR] skall ses som den naturliga affärspartnern fordras beställarens förtroende, varför rätt produkt till rätt pris, i rätt tid och med rätt hållbarhets- och miljöhänsyn, samt goda kundrelationer är av högsta vikt.

- Goda kundrelationer utvecklas och vidmakthålls genom ett utåtriktat och socialt sätt.

- Genom ett aktivt förbättrings- och processledningsarbete skapas förutsättningar för en effektiv verksamhet

- Genom erfarenhetsåterföring, utveckling och utbildning byggs kunskaper upp och medarbetare ges stimulans till personlig utveckling.

- Genom såväl arbetsutförande som uppträdande bidrar vi till en hållbar utveckling och tar ett socialt och miljömässigt ansvar

- Genom vårt arbetssätt en nära samverkan mellan verksamhetsgrenar och områden skapas både bredd och djup i vår kompetensbas och en stor kontaktyta mot kunderna
AFFÄRSMODELL
Affärs- & Organisationsmodell
Vår affärsmodell bygger på att tillföra hållbara och långsiktiga värden till kunder, partners, ägare och andra intressenter i allt vi gör. Vi gör det genom att lyssna och gärna ta ansvar för hela processen genom våra tvärfackliga kompetens och affärsområden– från idé till färdigt koncept eller produkt – samt att vi adderar mjuka värden.

Vår grundfilosofi har samlats i orden helhet, närhet och enkelhet, som tillsammans skall genomsyra allt vi gör och vägleda oss i vårt dagliga arbete.

Genom vår samlade erfarenhet och kunskap, tydliga processer och guidelines, tillsammans med våra nationella och internationella affärspartners, under ett och samma varumärke, utvecklar och anpassar vi kontinuerligt en modern och kostnadseffektiv affärs- och organisationsmodell med ständigt innovativt framtidsfokus.
MISSION, VISION & VÄRDEGRUND
Mission
Att bidra till samhällsutvecklingen generellt och särskilt boendeformer som ger människor förutsättningar att ha råd att bo och uppleva ett attraktivt och social hållbart liv
Vision
Att utveckla ett kunskaps-, bygg- och förvaltningsföretag med fokus på att bli en modern och framtida samhälls- och bostadutvecklare som kan erbjuda eftertraktade lösningar och boendeformer. Och på så vis uppfattas som den naturliga affärs- och samarbetspartnern.
Värdegrund

Professionalitet
Vi skall alltid vara i nära kommunikation med kunden och marknaden för att på så sätt ha kunskap om kunders behov och förväntningar. Vi levererar det vi avtalat med kunden. Vi tar ansvar för det vi gör.
Respekt
Vi uppträder alltid med respekt mot den andra parten; såväl som mellan oss själva, kunder, affärspartners och övriga intressenter. Vi respekterar varandras uppfattningar och åsikter. Vårt varumärke avspeglas även i vårt uppträdande och hur omgivningen får för upplevelse kring oss som individer.
Tydlighet
Vi kommunicerar rakt, ärligt och öppet för att upplevas tydliga med hög grad av civilkurage och integritet.
Långsiktighet
Vi ser vårt arbete som långsiktigt vilket värnar för omsorg och hållbarhet i allt vi gör.
GRAFISK PROFIL
Grafisk Profil
Vår identitetsguide enar vår interna syn på [COFACTOR] samt vårt utåtriktade uttryck. Vår marknadsföring och Er upplevelse blir homogen och intrycket ska uppfattas trovärdigt och starkt. Uppfattningen om [COFACTOR] vill vi ska uppfattas lika oaktat projekt eller vem man möter från oss.
Ledning & Styrelse
Håkan Adelwald, ordförande, CEO
Mobil +46 768 348410
hakan.adelwald@cofactor.se


Magnus Andersson, styrelseledamot
Mobil +46 709 218606
magnus.andersson@cofactor.se
Magnus Andersson
Mobil +46 709 218606
magnus.andersson@cofactor.se

Håkan Adelwald
Mobil +46 768 348410
hakan.adelwald@cofactor.se

Håkan Adelwald
Mobil +46 768 348410
hakan.adelwald@cofactor.se

© ® 2019 COFACTOR http://www.cofactor.se All Rights Reserved.